BEZPOŚREDNIA KOMUNIKACJA Z FITT - YOYO

FITT wyznaczył do kontaktu ze swoimi partnerami odpowiednich pracowników, których zadaniem jest zarządzanie kontaktami biznesowymi i ich rozwijanie oraz wspieranie naszych partnerów biznesowych. W przypadku chęci kontaktu należy dokładnie wypełnić formularz, podając szczegółowo swoje oczekiwania.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA NABYWCÓW PRODUKTU
Dostarczone przez klienta dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie lub zapewnienia mu wsparcia produktowego, jak również w celach wynikających z przepisów prawa (wykonanie umowy/wypełnienie zobowiązania). Dane przetwarzane są wyłącznie przez okres realizacji powyższych celów. W przypadku kontaktu telefonicznego rozmowy mogą być nagrywane w celach związanych z podnoszeniem jakości usług. Dostarczone przez klienta informacje będą przetwarzane w siedzibie administratora danych (Fitt S.p.A., via Piave 8, Sandrigo) z wykorzystaniem narzędzi komputerowych oraz w sposób i w zakresie wymaganym w związku z realizacją wyżej wspomnianych celów. Jeżeli klient odmówi udostępnienia danych i/lub nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na jego zapytania. Przekazane przez klienta dane osobowe mogą zostać ujawnione stronie trzeciej wewnątrz lub na zewnątrz firmy, jeżeli strona ta odpowiada za udzielenie odpowiedzi na zadane przez klienta pytanie, a w razie zaistnienia sporu – prawnikom lub radcom prawnym. W każdym momencie klientowi przysługuje prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych oraz do ich modyfikacji, aktualizacji i usunięcia, jeżeli są niekompletne bądź nieprawidłowe lub zostały zdobyte z naruszeniem prawa, jak również do niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie w oparciu o uzasadnione przesłanki. Wnioski w tej sprawie należy kierować do Fitt S.p.A.: via Piave 8, Sandrigo; faks: 0444461099; e-mail: infoyoyo.fitt.it .

Zapoznałem się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych i akceptuję jej treść