Privacy policy - YOYO

INFORMACJE DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW dotyczące PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z art. 13 włoskiej ustawy o ochronie danych (rozporządzenia z mocą ustawy nr 196 z dnia 30.06.2013 r.).

Zgodnie z art. 13 włoskiej ustawy o ochronie danych (rozporządzenia z mocą ustawy nr 196 z dnia 30.06.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami), firma Fitt Spa udziela następujących informacji:

  1. Cel przetwarzania danych Firma Fitt spa z siedzibą w Sandrigo (VI) pod adresem: via Piave 8, informuje, że jest administratorem danych osobowych wykorzystywanych do nawiązywania i realizacji stosunków umownych pomiędzy nią i użytkownikami oraz do wypełniania wynikających z nich obowiązków. Zakres, cel i okres przetwarzania tych danych zostały określone w niniejszym dokumencie. Dane te są przetwarzane w szczególności w celu:

pełnego wypełnienia postanowień umownych;

zbierania informacji niezbędnych do zawarcia umowy i skutecznego zarządzania stosunkami handlowymi;

wypełnienia obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, rozporządzeniach i dyrektywach unijnych (np. regulacje podatkowe itp.);

wysyłania wszelkich dokumentów i informacji handlowych.

  1. Metody przetwarzania danych Dane przetwarzane są w sposób ściśle związany z wyżej wymienionymi celami, z użyciem metod ręcznych, elektronicznych, informatycznych i telematycznych, oraz zapisywane na nośnikach cyfrowych, tradycyjnych i wszelkich innych stosownych rodzajach nośników, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa zgodnych z przepisami technicznymi w sprawie minimalnych środków bezpieczeństwa. Metody przetwarzania danych odpowiadają zasadom rzetelności, legalności, przejrzystości oraz ochrony poufności i praw klienta zgodnie z polityką prywatności. Dane są przetwarzane przez cały okres trwania stosunku umownego oraz po jego ustaniu, jeśli jest to niezbędne do spełnienia wymogów prawnych.
  2. Obowiązek podawania danych Z zastrzeżeniem prawa do odmowy podania danych osobowych ich podanie jest niezbędne do celów wymienionych w pkt. 1 lit. a), b) i c) oraz opcjonalne w odniesieniu do celu określonego w pkt. 1 lit. d).
  3. Konsekwencje odmowy podania danych Odmowa podania danych lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie do celów wymienionych w pkt. 1 lit. a), b) i c) uniemożliwia podmiotowi danych zawarcie jakiejkolwiek umowy z firmą Fitt. Brak podania danych lub wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu określonym w pkt. 1 lit. d) nie wpływa natomiast w żaden sposób na istniejące lub zawierane stosunki prawne, lecz uniemożliwia otrzymywanie dokumentów i informacji handlowych.
  4. Podmioty, którym dane osobowe mogą być przekazywane Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane w celach wymienionych w pkt. 1 lit. a), b) i c) następujących podmiotom: współpracownikom i wewnętrznym pracownikom firmy Fitt w ramach wykonywania postanowień umownych; sieci sklepów firmy Fitt; firmom spedycyjnym i transportowym; towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom branży ubezpieczeniowej; firmom audytorskim i konsultingowym; spółkom zajmującym się udzielaniem informacji handlowych; kancelariom prawnym zajmującym się ewentualnymi sporami.
  5. Rozpowszechnianie danych Dane osobowe nie podlegają rozpowszechnianiu.
  6. Prawa podmiotu danych Na mocy art. 7 wspomnianej wyżej ustawy o ochronie danych, w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, podmiotowi danych przysługują następujące prawa, w granicach i na warunkach określonych w art. 8, 9 i 10 tejże ustawy: 1) prawo do uzyskania informacji na temat posiadania dotyczących go danych osobowych, także w przypadku, gdy nie dokonał on jeszcze rejestracji, oraz do uzyskania tychże informacji w zrozumiałej formie; 2) prawo do uzyskania informacji o: a) źródle pozyskania danych osobowych, b) celach i metodach ich przetwarzania, c) zastosowanych rozwiązaniach logicznych w przypadku przetwarzania danych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, d) danych administratora danych, podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art. 5 ust. 2, e) podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane mogą być przekazywane lub które mogą mieć dostęp do danych jako wyznaczeni przedstawiciele na terenie kraju, podmioty odpowiedzialne lub upoważnione; 3) prawo do uzyskania: a) aktualizacji, poprawy lub uzupełnienia swoich danych wedle własnego uznania, b) usunięcia, zmiany na anonimowe lub wycofania zgody na wykorzystywanie danych, które zostały przetworzone w naruszeniem prawa, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, w których dane zostały zgromadzone lub przetworzone, c) potwierdzenia, że czynności wymienione w pkt. a) i b) oraz ich treść zostały przekazane podmiotom, którym udostępniono lub ujawniono dane osobowe, z wyjątkiem przypadków, w których uzyskanie potwierdzenia nie jest możliwe lub wymaga zaangażowania środków niewspółmiernych do praw podlegających ochronie; 4) prawo do całkowitej lub częściowej odmowy zgody na: a) przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli są one zgodne z celem, dla którego zostały zebrane, w uzasadnionych przypadkach, b) przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celu przesyłania materiałów reklamowych i związanych ze sprzedażą bezpośrednią, jak również na potrzeby badań rynkowych i kampanii handlowych.
  7. Administrator danych i podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych Administratorem danych jest firma Fitt spa z siedzibą w Sandrigo (VI) pod adresem: via Piave 8, w osobie jej przedstawiciela prawnego.
  8. Wyłączenia z odpowiedzialności Firma Fitt spa nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty, którym dane te zostały przekazane.

W celu skorzystania z ww. praw określonych w art. 7 wspomnianej ustawy o ochronie danych, podmiot danych powinien przesłać pisemny wniosek firmie FITT spa z siedzibą w Sandrigo (VI) pod adresem: via Piave 8.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW ZGODNIE Z ART. 13 WŁOSKIEGO ROZPORZĄDZENIA Z MOCĄ USTAWY NR 196/03

 

CEL INFORMACJI

Na niniejszej stronie opisano sposób zarządzania witryną internetową w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych odwiedzających ją użytkowników. Informacje te przekazywane są — zgodnie z art. 13 włoskiego rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003 „Ustawa o ochronie danych osobowych” — podmiotom korzystającym z usług internetowych dostępnych drogą elektroniczną pod adresem: www.fitt.it. Dotyczą one wyłącznie wspomnianej witryny internetowej, a nie wszelkich innych witryn odwiedzanych za pośrednictwem znajdujących się w niej łączy. Podane informacje udostępniane są zgodnie z zaleceniem nr 2/2001, przyjętym 17 maja 2001 roku przez europejskie organy ds. ochrony danych osobowych, w ramach Grupy powołanej na mocy art. 29 dyrektywy nr 95/46/WE, w sprawie określenia minimalnych wymogów w odniesieniu do gromadzenia danych osobowych w internecie, a zwłaszcza sposobu, czasu i charakteru informacji przekazywanych przez podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych użytkownikowi łączącemu się z witryną, niezależnie od celów tego połączenia.

ADMINISTRATOR DANYCH

Przetwarzaniu mogą być poddawane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób przeglądających niniejszą witrynę internetową. Administratorem takich danych jest firma Fitt spa z siedzibą w Sandrigo (VI) pod adresem: via Piave 8. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH Dane dotyczące przeglądania witryny Systemy informatyczne oraz procedury programowe służące funkcjonowaniu niniejszej witryny internetowej zbierają, w toku normalnego działania, niektóre dane osobowe, których przekazywanie wiąże się z wykorzystaniem internetowych protokołów komunikacyjnych. Dane te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi użytkownikami, ale po ich przetworzeniu i powiązaniu z danymi przechowywanymi przez podmioty trzecie, umożliwiają one identyfikację użytkowników. Do tej kategorii danych można zaliczyć adresy IP oraz nazwy komputerów wykorzystywanych przez użytkowników łączących się ze stroną internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier) poszukiwanych zasobów, czas, w którym zgłoszono żądanie, sposób zgłoszenia żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi na żądanie, kod numeryczny określający status odpowiedzi wysłanej przez serwer (zakończone sukcesem, błąd itp.) oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Wymienione wyżej dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu pozyskania anonimowych informacji statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej, oraz do kontrolowania poprawności jej działania. Będą one usuwane niezwłocznie po opracowaniu danych statystycznych. Dane mogą być wykorzystywane do potwierdzenia odpowiedzialności w przypadku ewentualnych przestępstw informatycznych na szkodę witryny. Z wyjątkiem powyższej sytuacji dane są przechowywane nie dłużej niż przez siedem dni. Administrator ma ponadto prawo do zbierania anonimowych danych i informacji za pośrednictwem niniejszej witryny (np. rodzaj przeglądarki, położenie geograficzne, data i godzina) oraz ich przetwarzania w celu sprawniejszego zarządzania witryną, w celach statystycznych, jak również w celu uzyskania informacji na temat swoich produktów i ich konsumpcji.  Dane przekazywane dobrowolnie przez użytkowników Niniejsza witryna internetowe może zbierać dane osobowe w celu ich wykorzystania do wysyłania informacji handlowych, zaproszeń do skorzystania z usług oraz zaproszeń do udziału w rekrutacji pracowników.  Skrótowe informacje dotyczące celów zbierania danych wyświetlane są na poszczególnych stronach, na których dane są zbierane.  W każdym razie dane osobowe dostarczane przez użytkowników w celu skorzystania z usług udostępnianych w witrynie wykorzystywane są wyłącznie do świadczenia tych usług i nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji tych usług. Zaznacza się ponadto, że nieprzymuszone, celowe i dobrowolne przesyłanie wiadomości i danych osobowych na adresy poczty elektronicznej podane w witrynie skutkuje pozyskaniem niezbędnego do udzielenia odpowiedzi adresu nadawcy, jak również wszelkich innych danych zawartych w wiadomości. Podanie danych osobowych dzieci leży w gestii ich rodziców lub innych osób sprawujących władzę rodzicielską.

COOKIES

Żadne dane osobowe użytkowników nie są celowo pozyskiwane za pośrednictwem strony internetowej. Cookies nie są wykorzystywane do przekazywania informacji o charakterze osobowym. Nie jest w tym celu również wykorzystywany żaden rodzaj tak zwanych cookies trwałych ani też systemów śledzenia użytkowników. Wykorzystywanie cookies sesyjnych (które nie są przechowywane trwale w komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu wyszukiwarki) jest ściśle ograniczone do transmisji kodów identyfikacyjnych sesji (składających się z losowo wybranych liczb generowanych przez serwer), koniecznych do bezpiecznego i skutecznego nawigowania po stronie internetowej. Używanie cookies sesyjnych pozwala na uniknięcie używania innych technik informatycznych, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla poufności danych związanych z nawigowaniem. Nie pozwalają one na wejście w posiadanie szczegółowych informacji, które mogłyby prowadzić do zidentyfikowania użytkownika.

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie zebranych danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez użytkowników w celu skorzystania z usług udostępnianych w witrynie jest prowadzone w siedzibie firmy Fitt przez wewnętrznych lub zewnętrznych pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych lub przez inne osoby wyznaczone do okazjonalnych czynności konserwacyjnych. Żadne dane dotyczące przeglądania witryny nie są ujawnianie ani rozpowszechniane podmiotom trzecim.

DOBROWOLNOŚĆ PODAWANIA DANYCH

Poza określonymi wyżej danymi dotyczącymi przeglądania witryny użytkownik może dobrowolnie podać dane osobowe w formularzach dostępnych w witrynie oraz zapytaniach przesyłanych w celu uzyskania informacji. Brak przekazania tych informacji może uniemożliwić uzyskanie żądanego świadczenia.

METODY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez automatyczne narzędzia przetwarzania oraz wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. Zostały zastosowane szczególne środki ostrożności, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niedozwolonym użyciem oraz nieupoważnionym dostępem.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania w dowolnym momencie potwierdzenia ich istnienia, uzyskania informacji dotyczących ich treści i pochodzenia, sprawdzenia poprawności, żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub korekty (art. 4 włoskiego rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003). W myśl powyższego artykułu można zwrócić się z żądaniem usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych w wyniku złamania prawa lub też, z uzasadnionych powodów, sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Wnioski należy kierować na adres info@fitt.it.

Informacje prawne
Dostęp do niniejszej witryny podlega określonym niżej warunkom. Wszelkie informacje, logo, elementy graficzne, dźwięki, obrazy, znaki handlowe i inne dane opublikowane lub przedstawione w niniejszej witrynie są własnością firmy Fitt spa lub powiązanych z nią spółek.  Kopiowanie treści zawartych w witrynie lub jej wyglądu wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Fitt spa. Zabrania się nieupoważnionego modyfikowania, kopiowania, powielania, rozpowszechniania i przekazywania treści niniejszej witryny.  W szczególności zabrania się kopiowania programów komputerowych (oprogramowania) służących funkcjonowaniu niniejszej witryny, tworzenia podobnych im programów oraz pobierania i wykorzystywania ich kodu źródłowego.  Firma Fitt spa i inne spółki Grupy nie zapewniają stałej aktualizacji informacji zawartych w niniejszej witrynie i nie odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone w urządzeniach użytkowników, w tym ataki wirusów komputerowych, jakie mogą wynikać z dostępu do niniejszej witryny, połączenia z nią lub pobrania jej treści.  Łącza hipertekstowe (linki) znajdujące się w niniejszej witrynie mogą przekierowywać użytkowników na strony innych witryn internetowych. W takim przypadku firma Fitt spa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane na tych stronach i sposób ich wykorzystywania przez osoby trzecie ani za ewentualne szkody powstałe w wyniku dostępu do tych stron, połączenia z nimi lub pobrania ich treści.  Wszelkie dane osobowe przesłane do witryny firmy Fitt spa będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.  Przekazanie firmie Fitt spa, za pośrednictwem niniejszej witryny, wszelkich informacji niestanowiących danych osobowych (w tym wskazówek, pomysłów, rysunków, projektów itp.) jest równoznaczne z przyznaniem tej firmie oraz innym spółkom Grupy wyłącznego, nieograniczonego i nieodwołalnego prawa do ich wykorzystywania, powielania, prezentowania, stosowania, modyfikowania, przekazywania i rozpowszechniania. Przekazanie takich informacji skutkuje automatycznym, nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich praw do nich, wraz z zapewnieniem wyłączności, na rzecz firmy Fitt SpA i innych spółek Grupy.  W odniesieniu do niniejszej witryny mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terenie Republiki Włoskiej.